Kunden klager på fakturaen – hva gjør jeg?

Hvis det ikke er mulig å bli enig med kunden om en faktura du har sendt, må tvisten avklares før en eventuell inkassoprosess kan fortsette.

Se for deg at kunden sier at han/hun aldri skulle mottatt fakturaen og nekter å betale. Så lenge det eksisterer en tvist om beløpet kan det ikke kreves inn via inkasso. Du kan forsøke å komme til enighet med dem, men hvis det ikke lar seg gjøre, må det sendes en klage til forliksrådet.

Forliksrådet er laveste instans i rettsapparatet for sivile saker i Norge. Formålet med forliksrådet er å kalle inn partene til mekling i ordnede former, og avsi en dom hvis det ikke er mulig å oppnå et forlik.

En forliksklage må sendes til forliksrådet i kommunen der skyldneren bor, om ikke annet verneting er avtalt mellom partene. Det er mulig å gjøre dette selv, men Contando gjør det uansett på dine vegne hvis du har sendt saken til oss.

Kan sende stedfortreder

Etter at Forliksrådet har mottatt klagen går det ut et skriftlig varsel til skyldneren. Hvis klagemotparten sier seg uenig i påstanden vil partene bli innkalt til meklingsmøte.

I motsatt fall (skyldneren motsetter seg ikke) så vil Forliksrådet avsi en rettskraftig dom som bekrefter at skyldneren må betale, og gir klageren, den som sendte fakturaen, rett til å fortsette med innkrevingen.

Hvis saken foregår i hjemdistriktet ditt, har du møteplikt i forliksrådet. Ellers vil en eventuell stedfortreder (som Contando også kan hjelpe deg med å skaffe) trenge en firmaattest fra firmaet ditt, og en møtefullmakt fra styreleder eller noen andre med signaturrett i selskapet. Det går også an å leie inn en stedfortreder via forliksrådet, og prisen på dette kan variere litt fra sted til sted.

MERK: Konflikter om husleieforhold i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag behandles ikke i forliksrådet, men av husleietvistutvalget.

Utfallene av behandling i forliksrådet

Forliksrådets behandling kan få fire resultater:

  • Du eller firmaet ditt vinner saken, og mottakeren av fakturaen må betale. Kunden har 14 dager på seg til å betale, og hvis det ikke kommer noen betaling kan du fortsette med inkasso.
  • Mekling resulterer i et forlik, et resultat der begge parter kommer til enighet om en løsning.
  • Kunden vinner, og fakturaen regnes som ugyldig. Fakturaen må krediteres.
  • Kunden møtte ikke til mekling, og du vinner via uteblivelsesdom. Inkassosaken kan fortsette.

Når dommen har falt

Under en forliksbehandling vil inkassosaken bli «fryst» til spørsmålet er avklart. Hvis betalingen ikke kommer innen en gitt frist, som oftest 14 dager, etter en dom i din favør vil Contando umiddelbart fjerne stoppen i saken som ble iverksatt på grunn av tvisten.

Contando følger så opp inkassosaken fra start til slutt, helt til betaling er mottatt og pengene kan overføres til kontoen din.

På den andre siden, hvis bedriften din taper saken, må du slette kravet ved å kreditere fakturaen.

Unntak for store beløp

For saker som gjelder beløp over 125 000 kroner vil det kun være mulig med behandling i Forliksrådet om begge parter er enige om det. Hvis ikke må saken behandles i tingretten, neste rettsinstans over forliksrådet.

Noen som skylder deg penger? Contando tar seg av innkrevingen.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post