Ordliste om inkasso

Her gir vi enkle forklaringer på en del av fremmedordene som kan dukke opp i forbindelse med en inkassosak. Bruk CTRL+F for å søke etter et ord.

Anvisning til innkreving

Når det er tatt pant i en persons penger eller bankkonto må du som kreditor sende anvisning til namsmannen om å få utbetalt beløpet.

Avskriving

Betyr å føre en fakturasum som tapt hvis det ikke lykkes å drive inn pengene gjennom purringer eller rettslig inkasso.

Begjæring

For at tvangsfullbyrdelse skal kunne iverksettes må det komme en begjæring/anmodning om dette til namsmannen. Det er vanligvis kreditor som legger fram denne anmodningen.

Betalingsanmerkning

Informasjon om inkassosak med forsinket eller manglende betaling som hefter ved personnavn eller bedrift i et visst tidsrom. Brukes sammen med kredittopplysninger for å vurdere kredittverdigheten til firmaer og personer. For privatpersoner registreres anmerkningen 30 dager etter at det er tatt rettslige skritt i saken, for eksempel gjennom forliksrådet eller namsmannen.

Anmerkninger slettes så snart kredittinformasjonsbyrået får beskjed om det fra inkassobyrå eller fakturaeier når kunden har betalt eller midlene har blitt innkrevd på en annen måte. Betalingsanmerkninger som ikke gjøres opp eller trekkes, slettes fire år etter registreringsdato.

Betalingsoppfordring

Før kreditor kan iverksette rettslig inndriving, må han ha sendt skyldneren en betalingsoppfordring med varsel om at tvangsmessig inndriving. Skyldneren må få anledning til å komme med innsigelser hvis han mener kravet er uriktig.

Bobestyrer

Advokat eller annen person som er oppnevnt av skifteretten til å ta hånd om booppgjøret i forbindelse med akkord, dødsbo og konkurs. Bobestyreren foretar det praktiske arbeidet vedrørende bobehandlingen og sender sluttinnberetning til skifteretten og de berørte partene.

Debitor

Person eller firma som skylder penger, også kalt skyldner. Motsatt; kreditor.

Egeninkasso

Utforming og utsendelse av inkassokrav i kreditors (fakturaeiers) eget navn.

Forskjellen på saksgang ved egeninkasso og fremmedinkasso er liten bortsett fra at ved fremmedinkasso er det en tredjepart som gjør innkrevingen på vegne av kreditor. Contando er et inkassobyrå som utfører fremmedinkasso.

Fakturaeier

Bedriften som har sendt den opprinnelige fakturaen. Når et inkassobyrå fører en inkassosak på vegne av en bedrift, er det fremdeles bedriften som er fakturaeieren.

Finansklagenemda Inkasso

Forbrukeres/kunders klageinstans for brudd på inkassolovgivningen.

Forbrukerrådet

Interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge. Behandler klagesaker mellom forbrukere og leverandører av varer og tjenester. Forbrukerrådet informerer og bistår privatpersoner som utsettes for inkasso i strid med god inkassoskikk. Må ikke forveksles med Forbrukerombudet, som fører tilsyn med markedsføring av produkter.

Fordring

Betyr det samme som “krav” eller “utestående beløp”, det kunden skylder.

Fordringshaver

Betyr det samme som fakturaeier.

Foreldelse

Hvis du har et pengekrav er det frister for hvor lang tid du kan opprettholde kravet før det foreldes. Fristen stanses eller utsettes enten ved at skyldner erkjenner seg kravet, eller blir dømt i en rettsinstans til å betale. Hvis kravet nærmer seg foreldelse er det en vanlig metode å ta det til Forliksrådet for å få en dom mot skyldneren. Ved dom i Forliksrådet blir fristen forlenget til 10 år.

Forkynnelse

Muntlig beskjed til parter, vitner, siktede og tiltalte. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg eller tvangsbruk, innkalling til rettsmøte, dommer og kjennelser i saker om tvangsfullbyrdelse skal forkynnes. Forkynnelsestidspunktet kan få betydning for fristen.

Konkursvarsel forkynnes for daglig leder i bedriften av en person fra Namsmannen. Hvis ikke daglig leder er tilgjengelig skal forkynnelsen gis til styrets leder.

Forlik

Enighet om løsning av en tvist ved at partene blir enige på “minnelig måte”. Et forlik i Forliksrådet er en rettskraftig dom.

Forliksklage

Skriftlig dokument til forliksrådet der det kreves megling mellom partene i en sivil sak. Hensikten er å bli enige gjennom et forlik. Partene kan enten hver for seg eller begge kreve en dom fra Forliksrådet. Forliksrådet kan også sende saken videre til neste rettsinstans (Tingretten).

Forliksrådet

Laveste domstol i norsk rettssystem. Har som formål å unngå rettssaker gjennom å megle mellom parter slik at de blir enige eller finner en felles akseptabel løsning. Forliksrådet har også dømmende myndighet.

Formynder/verge

Personer under 18 skal ha en verge som kan opptre på vegne av dem. Dette er vanligvis foreldrene, men kan også være fosterforeldre, adoptivforeldre eller verger som er oppnevnt av kommunen.

Enkelte andre personer over 18 får også oppnevnt verge.

Forsinkelsesgebyr / purregebyr

Tillegg i fakturakravet som kan kreves (men er ikke påbudt) når et selskap sender ut en betalingspåminnelse. Kalles av og til purregebyr.

Fremmedinkasso

Fremmedinkasso er når fakturaeiere overlater inkasso til en ekstern part, for eksempel et inkassobyrå eller advokat. Fremmedinkasso omfatter både utenrettslig og rettslig inkasso. Contando er inkassobyrå som driver med fremmedinkasso.

Gebyr

Gebyrer i inkasso kan enten være i forbindelse med utsending av purring og inkassovarsel, eller i form av rettsgebyrer fra myndighetene.

Gjeldsbrev

Undertegnet bekreftelse på at en person eller firma skylder penger.

Gjeldsordning

Avtale som skyldner inngår med kreditorene som kan resultere i en nedbetalingsplan, ettergivelse av gjeld eller endring av vilkårene for å gjøre det lettere for skyldneren å innfri.

God inkassoskikk

Dette er et begrep fra Inkassoloven som krever at det ved inkassovirksomhet ikke må brukes metoder som “utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.”

Grunnboken

Offentlig, elektronisk register over tinglysninger (tinglyste dokumenter) av rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslag-andeler. Administreres av Statens Kartverk. Ved salg av tomter og annen eiendom gjennom eiendomsmegler skal det alltid ligge ved en utskrift fra Grunnboken for eiendommen som er i salg.

Heftelse

Pant eller annen forpliktelse forbundet med fast eiendom, biler og båter. En ubetalt statlig avgift vil gi en heftelse på en motorvogn, for eksempel. Heftelser følger gjerne gjenstanden fra eier til eier.

Hjemting

Forretningsadresse (firma) eller folkeregistrert adresse (privatperson).

Hovedstol

Det samme som saldo på en fordring/krav unntatt renter og gebyrer. Altså skyldt beløp unntatt renter og gebyrer.

Inkassator

Et litt utdatert ord for inkassobyrå eller advokat som utfører inkassooppdrag på vegne av andre.

Inkasso

Innkreving av forfalte pengekrav.

Inkassobevilling

Statlig lisens som gir rett til å drive inkassovirksomhet på vegne av andre selskaper. Kreves ved fremmedinkasso.

Inkassobyrå

Et firma som driver inn forfalte pengekrav gjennom fremmedinkasso.

Inkassosalær

Gebyr som kan kreves inn fra den som skylder penger for å dekke inndrivingskostnadene i en i en inkassosak. Som oftest er dette hvor inkassobyråer tjener penger. Ved fremmedinkasso kan salæret økes etter hvor lang tid det har gått fra fakturaen forfalt, mens de ved egeninkasso er faste.

Inkassosats

Sats som danner grunnlaget for utregning av inkassogebyrer både for inkassobyråer og foretak som krever inn pengene selv. Justeres av Finansdepartementet hvert år.

Inkassovarsel

Inkassovarsel kan sendes umiddelbart etter at en faktura forfaller, jfr inkassoloven § 9. Du kan sende purring først, eller inkassovarsel med en gang. Hvis påminnelsen ikke fører til betaling innen fristen på minimum 14 dager, kan det sendes inkassovarsel. Inkassovarselet skal ha også ha betalingsfrist på 14 dager.

Innsigelse

En innvending eller klage på faktura, det vil si at kunden motsetter seg at fakturaen er rett og dermed ikke vil betale. Gjelder både private og bedrifter.

Konkurs

Bedrifter og private kan begjæres konkurs i tingretten når de ikke kan gjøre opp for seg. Ved en konkurs blir eiendeler solgt og utbyttet delt mellom kreditorene.

Konkursvarsel

Siste skriftlige oppfordring til en bedrift som skylder penger om å betale før det sendes konkursbegjæring.

Konkursbegjæring

For at noen kan slås konkurs må kreditor sende inn en skriftlig konkursbegjæring til tingretten.

Kreditor

Person eller foretak som har et pengekrav mot en annen part. Eller: Den som skyldes penger.

Kredittinformasjon

Kredittopplysningsbyråene samler kredittinformasjon som f.eks. lønnsinntekt, skatt, formue, betalingsanmerkninger osv. Bedrifter som skal selge på kreditt bør innhente kredittinformasjon via kredittsjekking før de inngår avtaler med kunder.

Datatilsynet gir konsesjon til å innhente kredittinformasjon.

Kredittsjekk

Innhenting av kredittinformasjon for å kunne ta beslutninger om en kunde skal få kjøpe på kreditt eller ikke. Kredittsjekk brukes også for å sjekke om det er verdt risikoen ved å ta et inkassokrav til namsmannen eller om det evt. skal begjæres konkurs.

Conta Kredittsjekk er en nettjeneste som lar deg ta kredittsjekker uten faste kostnader.

Likvider

Kontanter, bankinnskudd og evt. andre betalingsmidler som kan brukes til å betale med uten å måtte omsette dem.

Likviditet

Betalingsevne. Kan du betale regninger, er du likvid. En bedrift er likvid i lovens forstand når den har nok penger til å betale gjeld fortløpende. Det motsatte er insolvens.

Namsmannen

Namsmannen er embetet som behandler saker etter lov om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordningsloven. Namsmannen med stor N betegner institusjonen, mens namsmannen med liten forbokstav gjelder embedspersonen.

Omtvistet krav

Hvis kunden har rimelig årsak til å være uenig i fakturakravet, og sier fra om dette skriftlig eller muntlig, regnes kravet for å være omtvistet. Et omtvistet krav må innom forliksrådet for avgjørelse før eventuell videre innkreving kan skje.

Oppsøk

Et eksempel på utenrettslig inkasso der en prøver å oppnå personlig kontakt med skyldneren for å få oppgjør for et fakturakrav eller evt. annet pengekrav med formål om å komme frem til en løsning der skyldneren kan få gjort opp for seg. Oppsøk kan også omfatte frivillig innhenting av pantegjenstander som kjøretøy eller lignende.

Overvåkning

Når en inkassosak ikke kan løses pga. skyldners manglende betalingsevne kan det legges på overvåking. Automatiserte prosesser følger opp endringer i skyldners betalingsevne slik at en aktiv inkassosak kan settes i gang igjen ved første anledning.

Prioritet

I forbindelse med inkasso betyr dette hvilken rekkefølge kreditorene stiller i, altså fortrinnsrett blant kreditorer ved mislighold av lån eller fordring. NAV sitt lønnsgarantifond vil alltid stille først i køen, deretter banker og andre større kreditorer, og slik fortsetter det.

Prosessfullmektig

Vanligvis en advokat, eller annen fagperson som representerer en part i sivile saker eller straffesaker.

Purring

En frivillig betalingspåminnelse som gjør skyldner oppmerksom på at en faktura el.l. ikke er betalt innen fristen. Mange velger å sende inkassovarsel og hoppe over purresteget.

Reskontro

Bokføring av regnskapsopplysninger for hver enkelt kunde/leverandør. Registrering av relevante forretningstilfeller som har betydning for regnskapet, opp mot hver enkelt kunde/leverandør, kalles reskontroføring.

Rettsgebyr

Sats som ligger til grunn for utregning av gebyrer som må betales for å få saker behandlet av de ulike rettsinstansene i Norge. Rettsgebyrloven regulerer satsen(e).

Rettskraftig

Avgjørelsen fra domstolen er rettskraftig hvis den ikke kan tas videre til en overordnet domstol ved bruk av ordinære rettsmidler.

Rettslig inkasso

Å prøve å få oppgjør for et pengekrav ved hjelp av det offentlige nams- og rettsapparatet for tvangsinndrivelse. Det er en forutsetning at den som prøver å drive inn kravet oppnår et tvangsgrunnlag for kravet, f.eks. en dom på at kravet er rettmessig.

Rettsmidler

Et juridisk verktøy, f.eks. en anke, som anvendes for å bringe en rettslig avgjørelse videre inn for en høyere domstol.

Rettsmøte

Møter som avholdes i retten og hvor det føres protokoll, altså referat. Eksempler: Muntlige forhandlinger, saksforberedende møte eller hovedforhandling.

Saksomkostninger

Utgifter som påløper under behandlingen av en rettslig tvist, som for eksempel rettsgebyrer og andre rettslige sideutgifter, advokatutgifter og annen bistand. Saksomkostningene til vinneren blir ofte dekket av parten som taper.

Saldo

Utestående beløp, det som skyldes.

Salær

Vederlag som kan kreves av skyldner som dekning av kostnader for innkreving av faktura gjennom inkassoselskap. Salærene er ulike for egeninkasso og fremmedinkasso.

Sikkerhetsstillelse

En skyldner som er saksøkt for å ikke betale kan stille bankinnskudd eller bankgaranti som sikkerhet.. Sikkerhetsstillelse kan også kreves av saksøker som betingelse for videre gjennomføring av tvangsforretning.

Skyldner

Den som skylder penger, se debitor.

Taushetsplikt

Inkassobransjen pålegges, og praktiserer, streng taushetsplikt om sakene de behandler. Taushetsplikten er ikke til hinder for at visse opplysninger overlates til lovlig bruk som kredittopplysning o.l., under forutsetning av at virksomheten drives i samsvar med lover og regler.

Tilbakelevering

Spesiell form for tvangsfullbyrdelse der kreditors krav er sikret med salgspant i gjenstanden som er blitt overdratt ved salg til debitor. Istedenfor for å selge gjenstanden, takserer namsmannen tingen, og salgspanthaver får dekket sitt krav ved å overta gjenstanden til den takserte prisen.

Tilsvar

Ved skriftlig saksforberedelse er dette et dokument som saksøkte sender tilbake til retten som svar på stevningen.

Tinglysning

Registrering av rettigheter i et register. Eksempel: Registrering av panterett i fast eiendom i Grunnboken.

Tingretten

Domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker dersom de ikke skal først skal behandles i forliksrådet. Tingretten er ankeinstans for dommer, kjennelser og beslutninger i forliksrådet.

Tjenlig utlegg

Namsmannens oversikt over hva en person eller et foretak har av eiendeler det kan tas pant i. For privatpersoner er det en nedre minimumsgrense (livsoppholdssatsen) for hvor lite de kan sitte igjen med til livets opphold etter at det er tatt tvangstrekk i lønn el. l.

Tvangsauksjon

Auksjon som namsmannen avholder som ledd i tvangsinndrivelse av gjeld.

Tvangsfullbyrdelse

Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan kreditoren(e) etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet ved å hente inn midlene med tvang, f.eks gjennom utleggsforretning.

Tvangsgrunnlag

Før du kan kreve tvangsfullbyrdelse, må du ha et tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i fire hovedgrupper:

  • Krav som i henhold til lov har tvangsgrunnlag for utlegg eller lovbestemt pant som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
  • Krav fastsatt av en domstol.
  • Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev.
  • Krav sendt skyldner (skriftstykke); typisk faktura og som ikke er bestridt.

Tvangsmidler

Betegnelse på ulike midler som står til rådighet for det offentlige ved tvangsfullbyrdelse.

Tvangssalg

Å omgjøre en panterett til penger. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.

Tvangstrekk

Når namsmannen tar faste månedlige utlegg (beslag) i lønn eller trygd for å drive inn pengene vedkommende skylder.

Tvist

Begrep som beskriver en situasjon der to parter er uenige og saken tas for retten. Det vanligste her er når det er uenighet mellom kreditor og skyldner om et fakturakrav er gyldig.

Utenrettslig inkasso

Vanlig inkassometode der kraveier (eller inkassator på vegne av kraveier) prøver å få debitor/skyldner til å betale et krav, f.eks. ved hjelp av sms, telefonoppringing, brev, betalingspåminnelse (purring) eller besøk på bopæl.

Utlegg

Inndragelse av midler fra en person eller firma. Brukes når det foreligger en domsavgjørelse som gir namsmannen rett til å sikre kravet ved f.eks. utleggspant eller trekk i lønn eller bankkonto.

Utleggsbegjæring

Skriftlig krav som sendes til namsmannen der man krever å få pant i en skyldners verdier for å dekke et krav fra kreditor.

Utleggsforretning

Når utleggsbegjæringen blir tatt til følge og forretningen blir avholdt. Resultatet kan være pant i fast eiendom eller løsøre. Det utlagte pant må tinglyses for å være rettskraftig. Utlegg kan også bli tatt i skyldners krav på utbetalt lønn / trygd. Resultatet kan også være ‘ Intet til utlegg’, som betyr at det var ingenting å hente.

Utleggspant

Ordet brukes når namsmannen tar pant i saksøktes eiendeler som for eksempel fast eiendom, bil, båt eller annet verdifullt løsøre. En kreditor som har fått utleggspant kan benytte panteretten som grunnlag for tvangssalg for å få dekket sitt krav.

Det kan tas utleggspant i enhver gjenstand eller eiendel som kan selges, leies ut eller på annen måte omgjøres i penger. Klær og andre personlige eiendeler, gjenstander med affeksjonsverdi og innbo og utstyr som er nødvendig for skyldnerens husstand eller yrkesutøvelse er delvis beskyttet mot utleggspant.

Varsel

Før et krav kan tvangsfullbyrdes må kreditor normalt sende et varsel til den saksøkte (skyldneren) om at tvangsfullbyrdelse vil bli begjært dersom kravet ikke blir betalt innen en frist på to uker.

Contando tar ikke ansvar for eventuelle feil i denne ordelisten.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post