Vilkår 2016

Avtalevilkår

Disse vilkårene er ikke lenger gjeldende. De ble 6. april 2017 erstattet av de nye gjeldende avtalevilkårene

Dette er en rettslig bindende avtale om utførelse av inkassotjenester, inngått mellom Contando AS (organisasjonsnummer 916 815 476) og deg som oppdragsgiver.

1. DEFINISJONER
Contando AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten Contando AS tilbyr omtales som “Tjenesten”. Firmaet som kjøper Tjenesten blir heretter omtalt som “Oppdragsgiver”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomene https://contando.no omtales som “Nettstedet”. Denne avtalen omtales som “Vilkår”.

2. GENERELT
Vilkår utgjør sammen med Oppdragsgivers bestilling, bekreftet gjennom bestillingsprosessen på nettstedet eller bekreftet via e-post, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten.

Vilkår kan og vil bli oppdatert, og den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses på denne siden (https://contando.no/vilkar)

2.1 Avtalens formål
Tilbyder forplikter seg til, ifølge avtale å drive inn Oppdragsgivers forfalte fordringer, etter gjeldende regler for god inkassoskikk og de til enhver gjeldende lovbestemmelser. Inkasso i utlandet må dekkes gjennom særskilt avtale.

2.2. Oppdragsgiver sine plikter
Oppdragsgiver er pliktig til å kun oversende krav som ikke er foreldet, som kan dokumenteres, og som er reelle. Oppdragsgiver er pliktig å se til at inkassovarsel er sendt i henhold til inkassoloven. Ved oversendelse til inkasso skal fordringen kunne dokumenteres. Oppdragsgiver er ansvarlig for å se til at inkassovarsel iht. inkassoloven § 9 er sendt med 14 dagers betalingsfrist. Betalingsfristen på inkassovarselet må være utløpt. Omtvistede krav kan ikke oversendes inkasso.

Oppdragsgiver forplikter seg til å gi alle relevante opplysninger om endringer i kravet etter at saken er overlatt til Tilbyder. Innsigelser mot kravet må gjøres kjent for Tilbyder. Ved betaling direkte til Oppdragsgiver må Tilbyder straks underrettes. Er ikke inkassovarsel sendt, så skal Oppdragsgiver underrette Tilbyder om dette. Tilbyder starter da oppfølgingsprosessen med inkassovarsel.

2.3. Tilbyder sine plikter
Tilbyder skal iverksette nødvendige tiltak for å få kravet betalt. Oppdragsgiver mottar skriftlig kvittering på at oppdraget er registrert og arbeidet med å drive inn kravet er påbegynt. Tilbyder rapporterer kvartalsvis, hvis ikke annet er avtalt. Tilbyder holder fordringshaver orientert om inkassosakens utvikling.

2.4. Prosessfullmakt
Tilbyder har fullmakt til å iverksette de tiltak vi finner tjenlig i saken. Herunder inngår avtaler om nedbetalingsordninger og betalingsutsettelser, samt Forliksklage. Unntatt fra fullmakten er stevning til tingretten, konkursbegjæring og namsrettssaker. Her skal Oppdragsgiver sin godkjennelse innhentes på forhånd.

2.5. Økonomi
Rettsgebyr blir forskuttert av Tilbyder. Hvis det foreligger en tvist må Oppdragsgiver forskuttere rettsgebyr + omkostninger. Ved stevning eller konkursbegjæring vil forskudd også bli krevd innbetalt. Etter forfall beregnes lovfestet forsinkelsesrente. Avregning skjer en (1) gang per uke, eller etter avtale. Tilbyder har motregningsrett til dekning av forfalte, ubetalte salærer og gebyrer i andre saker for samme Oppdragsgiver. Tilbyder benytter klientkonto hvor banken ikke har motregningsrett. Ved avslutning av uløst sak faktureres Oppdragsgiver for utestående rettsgebyr.

Tilbyder har formueskadeforsikring gjennom sin inkassobevilling. Oppdragsgiver godskrives ikke renter av innkasserte midler jf. inkassoloven §3 og §16. Rente på klientkonto tilfaller Tilbyder iht. §4-2. Ved direkte betalinger til Oppdragsgiver, etter at betalingsoppfordring er sendt til skyldner, har Tilbyder rett til å iverksette innfordring av inkassosalæret og eventuelle påløpte gebyrer og omkostninger. Dersom Oppdragsgiver trekker tilbake hele eller deler av porteføljen, belastes Oppdragsgiver for de påløpte salærer og offentlige gebyrer.

Ved delinnbetalinger dekkes rettsgebyr først, deretter salær, hovedstol og renter. Omkostningsrisikoen for evt. rettsgebyr, samt omkostninger, bæres av Oppdragsgiver. Hvis skyldner betaler inn direkte til Oppdragsgiver kan Tilbyder fakturere Oppdragsgiver for sine påløpte honorarer iht. prislisten.

2.6. Priser
Oppdraget avregnes iht. prislisten, som holdes oppdatert til enhver tid.  Tilbyder har rett til å endre priser og betingelser uten forhåndsorientering dersom det skyldes pålegg fra offentlig myndighet. Ved endring av priser og betingelser for øvrig, skal Oppdragsgiver underrettes skriftlig på e-post. Løpende saker blir ikke berørt av prisendringer.

2.7. Endringer/avvikling
Dersom Tilbyder endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord, eller går konkurs, skal Oppdragsgiver ha rett til å kreve sakene tilbakekalt ved å utbetale forskutterte rettsgebyrer. Det samme gjelder dersom Tilbyder ikke lenger oppfyller de nødvendige formelle vilkår for å drive inkassovirksomhet jf. inkassoloven med tilhørende forskrifter.

Tilbyder svarer ikke for følger som skyldes endringer i offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig og andre forhold utenfor Tilbyder sin kontroll. Avtalen kan overdras til tredjepart uten endringer i betingelsene.

3. TJENESTER
Tilbyder er et autorisert inkassoselskap, og har bevilgning gitt av Finanstilsynet for å drive inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav etter inkassoloven §30 annet ledd, jf. §§4 og 5.

3.1. Infocenter
Oppdragsgiver får ved aksept av Vilkår tilgang til et eget passordbeskyttet område på Nettstedet for å kunne:

  • Registrere saker
  • Se status på saker
  • Sende og motta meldinger til/fra saksbehandler
  • Hente ut rapporter

Logindetaljer sendes på e-post når bestilling er mottatt av tilbyder.

3.2. Faktura/purreservice
Oppdragsgiver oversender alle fakturaer til Tilbyder for oppfølging. Ved Purreadministrasjon overføres alle ikke-betalte fakturaer til Tilbyder umiddelbart etter forfall. Tilbyder gis fullmakt til videre oppfølging. Renter fra forfall beregnes, og lovfestet purregebyr belastes skyldner. Saker som ikke betales innen utløpet av betalingsfristen på inkassovarselet overføres automatisk til inkasso. Vi gjør oppmerksom på at innkomne midler i forbindelse med at Tilbyder foretar utfakturering for klienter ikke omfatter sikkerhetsstillelse i henhold til inkassoloven §29 første ledd, andre punktum.

3.3. Inkasso
Krav som ikke er oppgjort ved utløpet av betalingsfristen på inkassovarselet, overføres til Tilbyder for inkasso. Tilbyder har fullmakt til å iverksette de tiltak vi finner tjenelig i saken. Herunder inngår avtaler om nedbetalingsordninger og betalingsutsettelser samt forliksklage.

Unntatt fra fullmakten er stevning til tingretten og namsrett-saker, hvor Oppdragsgiver sin godkjennelse må innhentes. Rettsgebyr blir forskuttert av Tilbyder. Ved stevning vil forskudd bli krevd innbetalt. Etter forfall beregnes forsinkelsesrente i henhold til lov.

3.4. Overvåkning
Kriterier for overføring til overvåkning: Uløste inkassosaker overføres automatisk til overvåkning 12 måneder etter forfall på Betalingsoppfordring iht. inkassolven §10. Oppdragsgiver blir varslet om overføringen på e-post.

Dersom Tilbyder finner saken håpløs, avbrytes ikke foreldelse. Tilbyder har ikke ansvar for å avbryte foreldelse. Overvåkning av skyldneren pågår inntil foreldelse inntrer.

Ved periodens utløp returneres saken Oppdragsgiver. Dersom det er inngått ordinære nedbetalingsavtaler/ lønnstrekk og lignende, kan enkeltsaker beholdes inntil nedbetalingsavtalen er fullført, brutt eller annet avtalebrudd foreligger.

3.5. Utenlandsinkasso
Aksept av avtale for utenlands-inkasso gjøres separat.

3.6. Kredittopplysning
Kredittinformasjon som brukes i forbindelse med løpende inkassooppdrag dekkes av Tilbyder.

3.7. Utetjeneste
Oppsøkende virksomhet avtales i hvert enkelt tilfelle.

4. BESTILLING
Oppdragsgivers bestilling er bindende når bestillingen er registrert i Tilbyders/Tjenestens database. Ved bestilling og aksept av Vilkår bekrefter Oppdragsgiver å ha fullmakt fra sin bedrift/arbeidsgiver til å bestille. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt ikke foreligger.

5. REKLAMASJON OG ANGRERETT
Bedrifter har ingen automatisk angrerett slik som private forbrukere har etter kjøpsloven. Bestillinger fra bedrifter er bindende. Reklamasjon skal gjøres skriftlig til post@contando.no.

6. OPPSIGELSE
Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsen skal skje skriftlig til post@contando.no, og med gjensidig tre måneders varsel. Begge parter kan si opp enkelttjenester særskilt.

Ved oppsigelse av samarbeidsavtalen fra Oppdragsgiver sin side har Tilbyder rett til å kreve Oppdragsgiver for sitt tilgodehavende. Ved avvikling av samarbeidsavtalen har Tilbyder adgang til å beholde de overvåkningssakene hvor det løper ordinære nedbetalingsavtaler, samt lønnstrekk, i ytterligere 3 år, regnet fra oppsigelsestidspunktet.

Dersom det er satt i verk rettslige skritt før oppsigelsen og disse fører til betalingsordning eller lønnstrekk skal Tilbyder kunne beholde også disse sakene i ytterligere 3 år.

7. MISBRUK AV TJENESTEN
Tilbyder har rett til, uten varsel, å heve avtalen hvis Oppdragsgivere sender over ubegrunnede eller falske krav, eller på annen måte manipulerer Tjenesten, dokumenter, saksgangen, e.l. Det samme gjelder Oppdragsgivere som har brukt Tjenesten med falsk identitet eller til å utøve annen kriminell virksomhet.

8. OPPLYSNINGER OG SIKKERHET
Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Informasjonen som tas vare på, brukes til å forbedre systemer og kvaliteten på Tjenesten. Tilbyder selger ikke personopplysninger til tredjepart, og bytter eller gir heller ikke slik informasjon til andre enn kredittopplysningsbyråer. Unntatt fra denne bestemmelsen er hvis selskapet eller Tjenesten kjøpes opp, overføres eller fusjoneres. Tilbyder forutsetter at vilkårene for behandling av personopplysninger som følger av disse Vilkårene videreføres.

Informasjonen deles eller selges ikke videre til andre kommersielle aktører, bortsett fra i tilfeller der det er nødvendig for å kunne tilby produkter eller tjenester du har bedt om, eller når vi har ditt samtykke.

Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens datafiler eller database, unntatt fra dette er systemleverandører som Tilbyder må bruke for å opprettholde Tjenesten. Tilbyder forbeholder seg full rett til på eget initiativ å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger dersom det er mistanke om økonomisk kriminalitet eller ulovlig bruk av Tjenesten som beskrevet under punktet «Misbruk av Tjenesten», eller hvis det foreligger en rettskraftig dom som krever utlevering, f.eks. ifbm. konkurs e.l. Tilbyder er dessuten pliktig å levere ut opplysninger til Skatteetaten dersom de ber om dette, i henhold til ligningsloven §6-2, merverdiavgiftsloven §16-2 og skattebetalingsloven §15-14 tredje ledd.

Oppdragsgivers e-postadresse brukes til å sende registreringsopplysninger og ellers påminnelser og annet som er en vesentlig del av funksjonaliteten i Tjenesten. Tilbyder vil også kunne sende viktige meldinger om Tjenesten, og nyheter og relevante tilbud som gjelder Tjenesten eller andre tjenester fra Tilbyder eller andre selskaper i konsernet som Tilbyder tilhører.

9. ANSVARSBEGRENSNINGER
Oppdragsgiver er innforstått med, og godtar, at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekter, kunder, goodwill, data eller andre immaterielle tap (selv om Tilbyder er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade). Dette gjelder også ved Oppdragsgivers egen bruk av Tjenesten eller manglende mulighet sådan, samt uautorisert tilgang til eller endring av Oppdragsgivers data. Tilbyder er ikke ansvarlig for de data Oppdragsgiver legger inn i Infocenter som en del av Tjenesten.

Oppdragsgiver har det fulle ansvaret for at regnskapsdokumentasjon som oppstår ved bruk av Tjenesten blir oppbevart i tråd med lovkravene.

Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på Nettstedet. Men tekst og lenker på Nettstedet kan inneholde feil og mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Oppdragsgiver.

10. TVISTER
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til enhver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

11. OVERDRAGELSE
Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Oppdragsgivers kundeforhold i henhold til Vilkår, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

12. OPPHAVSRETT OG VIDERESALG
Alt innhold på Nettstedet er Tilbyders eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, tekster, datakode, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på Nettstedet under enhver omstendighet ikke kan kopieres eller benyttes på annen måte, uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning, eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra opphavsrettsinnehaveren.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post