Vilkår

Avtalevilkår

Dette er en rettslig bindende avtale mellom Contando AS (org.nr. NO 916 815 476 MVA) og deg som oppdragsgiver av våre inkassotjenester.

Contando AS er et autorisert inkassoselskap, og har bevilgning gitt av Finanstilsynet for å drive inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav etter inkassoloven § 30 annet ledd, jf. §§ 4 og 5.

Avtalen består av:

 1. Definisjoner og formål
 2. Bestilling og vilkår
 3. Plikter og fullmakter
 4. Økonomi
 5. Tjenester
 6. Reklamasjon og oppsigelse
 7. Opplysninger og sikkerhet
 8. Ansvarsbegrensninger
 9. Overdragelse
 10. Tvister

1. DEFINISJONER OG FORMÅL

1.1. Definisjoner
Contando AS blir heretter omtalt som “Tilbyder”. Tjenesten Contando AS tilbyr omtales som “Tjenesten”. Firmaet som bestiller, bruker og/eller kjøper av Tjenesten blir heretter omtalt som “Oppdragsgiver”. Alt innhold og funksjonalitet på Tjenestens internettdomene www.contando.no omtales som “Nettstedet”. Denne avtalen omtales som “Vilkår”.

1.2. Formål
Tilbyder skal drive inn forfalte pengekrav på vegne av Oppdragsgiver etter gjeldende regler for god inkassoskikk og de til enhver gjeldende lovbestemmelser.

2. Bestilling og vilkår

Vilkår utgjør sammen med Oppdragsgivers bestilling, bekreftet gjennom bestillingsprosessen på nettstedet eller bekreftet via e-post, det samlede avtalegrunnlaget for kjøp og bruk av Tjenesten.

Vilkår kan bli oppdatert, og den til enhver tid gjeldende versjonen kan leses på https://contando.no/vilkar/

Ved innbyrdes motstrid mellom bestemmelser i vilkårene går særskilte avtaler foran generelle, og nyere bestemmelser foran eldre.

Oppdragsgivers bestilling er bindende når bestillingen er registrert i Tilbyders/Tjenestens database. Ved bestilling og aksept av Vilkår bekrefter bestiller å ha fullmakt fra Oppdragsgiver til å bestille. Tilbyder holdes ikke ansvarlig hvis fullmakt ikke foreligger.

3. Plikter og fullmakter

3.1. Oppdragsgiver sine generelle plikter overfor Tilbyder:

 • Sørge for å straks underrette om endringer i selskapsnavn, adresse, kontaktperson, kontonummer ved for avregning og/eller annen juridisk informasjon fortløpende til post@contando.no
 • Sørge for å overholde god forretnings- og inkassoskikk i.h.t. inkassoloven § 8 i sitt reskontro/ oppfølgingsarbeid.
 • Sørge for at henvendelser besvares skriftlig innen 14 dager.

3.2. Oppdragsgiver sine plikter overfor Tilbyder ved oversendelse av krav

 • Sørge for at krav ikke er mot mindreårig og/eller er foreldet.
 • Sørge for at krav kan dokumenteres og er rettmessig.
 • Sørge for at inkassovarsel er sendt i.h.t. inkassoloven § 9 og at fristen for betaling er utløpt.
 • Sørge for å registrere krav via Tilbyder sin kundeportal.
 • Sørge for å melde krav som førinkasso hvis inkassovarsel ikke er sendt. Tilbyder starter da oppfølgingsprosessen med inkassovarsel i henhold til inkassoloven § 9.
 • Sørge for å trekke fra påløpte renter og gebyrer. Kun melde hovedstol.
 • Sørge for at omtvistede krav ikke oversendes.
 • Sørge for å melde om delbetalinger gjort på kravet.
 • Sørge for å gi mest mulig kontaktopplysninger om skyldner, inkludert e-post og mobilnummer.
 • Sørge for at kravet er godt kontrollert.
 • Sørge for å informere om opplysninger som er relevant for kravet.

3.3. Oppdragsgiver sine plikter overfor Tilbyder etter at innfordring er
iverksatt:

 • Sørge for å straks gi alle relevante opplysninger om endringer i kravet.
 • Sørge for å straks underrette om innsigelse i kravet.
 • Sørge for å straks underrette om innsigelse som tas til følge.
 • Sørge for å straks underrette om betaling direkte til Oppdragsgiver
 • Sørge for å besvare henvendelse innen fjorten (14) dager.
 • Sørge for å ikke drive parallell innfordring på kravet.
 • Sørge for å møte som part ved behandling av innsigelser i forliksråd eller annen rettslig behandling i kravet.
 • Sørge for å henvise skyldner til Tilbyder hvis skyldner tar kontakt i.f.b.m. kravet.

3.4. Tilbyder sine plikter overfor Oppdragsgiver:

 • Sørge for å iverksette nødvendige tiltak for å få kravet betalt.
 • Sørge for å sende kvittering (oppdragsbekreftelse) på e-post om at kravet er registrert og arbeidet med å inndrive kravet er påbegynt.
 • Sørge for å underrette om sakens utvikling og rapporter i kundeportalen på https://contando.no/kundeportal/
 • Sørge for å straks underrette om innsigelse mottatt i sak som åpenbart ikke er grunnløse og stanse behandling av sak inntil tvist er avklart.

3.5. Fullmakter gitt av Oppdragsgiver til Tilbyder

 • Iverksette de tiltak man finner tjenelig for å kunne løse sak.
 • Inngå avtaler om nedbetalingsordninger og betalingsutsettelser.
 • Iverksette Forliksklage / Utleggsforretning.
 • Kutte inntil 50% av hovedstol når saken er overført til Overvåking for å få løsning på sak.
 • Trekke sak hvor Oppdragsgiver ikke har besvart Tilbyders henvendelse innen 14 dager.
 • Trekke omtvistet krav som ikke er avklart innen 14 dager etter at innsigelse er framsatt.
 • Legge til omkostninger (purregebyr, EU-gebyr, tariffmessig salær, rettsgebyr, forsinkelsesrenter, omkostningsrenter o.l) på saker.

4. Økonomi

4.1. Priser:

Oppdraget avregnes i.h.t. gjeldende prisliste. Tilbyder har rett til å endre priser og betingelser uten forhåndsorientering når dette skyldes pålegg fra offentlig myndighet. Oppdragsgiver godtar tilbyders priser ved oversendelse av sak. Priser oppgitt på Nettstedet er eks. merverdiavgift, med mindre annet er opplyst.

Melde krav i konkursbo og gjeldsordningsbo koster 1 rettsgebyr.

4.2. Fordelingsnøkkel ved innbetaling
Ved innbetalinger dekkes rettsgebyr først, deretter salær, hovedstol og renter.

4.3. Betaling til oppdragsgiver
Betaling direkte til Oppdragsgiver etter at oppdraget er iverksatt hos Tilbyder skal behandles på lik linje som om betalingen var gjort til Tilbyders klientkonto. Ved betaling til Oppdragsgiver, etter at tilbyder har iverksatt innfordring, har Tilbyder rett til å iverksette innfordring av inkassosalæret og eventuelle påløpte gebyrer og omkostninger.

4.4. Trekking av krav
0-10 dager: Kostnadsfritt
Etter 10 dager: Avregnes som om kravet er fullt betalt av skyldner.

4.5. Rettsgebyr og skriving
Rettsgebyr blir forskuttert av Tilbyder. Ved stevning, konkursbegjæring og utleggsbegjæring med beslutning om “intet til utlegg” vil forskudd bli krevd innbetalt. Etter forfall beregnes lovfestet forsinkelsesrente. Ved avslutning av uløst sak faktureres Oppdragsgiver for utestående rettsgebyr og skriving. Omkostningsrisikoen for rettsgebyr og omkostninger bæres av Oppdragsgiver.

4.6. Motregning
Oppdragsgiver aksepterer at Tilbyder har motregningsrett i innbetalinger til porteføljen dersom Oppdragsgiver unnlater å betale krav Tilbyder har eller måtte få mot Oppdragsgiver, og som er oppstått i forbindelse med Tilbyders oppfyllelse av denne avtale. Det samme gjelder hvis Oppdragsgiver inngår gjeldsforhandlinger, går konkurs, melder oppbud, tvangsoppløses e.l. Motregning varsles til Oppdragsgiver i etterkant.

4.7. Avregning
Tilbyder setter alle mottatte innbetalinger fra skyldner på klientkonto. Tilbyder utbetaler innkasserte midler til oppdragsgiver en (1) gang hver uke i.h.t fordelingsnøkkel og prisliste. Før utbetaling skjer, vil Tilbyder avregne sitt vederlag. Oppdragsgiver godskrives ikke renter av innkasserte midler jfr. inkassoloven § 3 og § 16. Renter på klientkonto tilfaller Tilbyder. Tilbyder benytter klientkonto hvor banken ikke har motregningsrett.

4.8. Endringer og avvikling:
Dersom Tilbyder endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs, skal Oppdragsgiver ha rett til å kreve sakene tilbakekalt ved å utbetale forskutterte rettsgebyrer. Det samme gjelder dersom Tilbyder ikke lenger oppfyller de nødvendige formelle vilkår for å drive inkassovirksomhet jfr. inkassoloven med tilhørende forskrifter. Tilbyder svarer ikke for følger som skyldes endringer i offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig og andre forhold utenfor Tilbyder sin kontroll. Avtalen kan overdras til 3. part til samme betingelser, men uten endringer i de løpende betingelser. Tilbyder forbeholder seg retten til å kunne foreta prisendringer, Unntatt fra prisendring er allerede løpende saker.

5. TJENESTER

5.1. Kundeportal:

Oppdragsgiver får ved aksept av Vilkår tilgang til et eget passordbeskyttet område på Nettstedet for å kunne:

 • Registrere sak
 • Trekke sak
 • Registrere direkte betaling
 • Se status på sak
 • Sende og motta meldinger til/fra saksbehandler
 • Hente ut rapporter

Logindetaljer sendes på e-post når bestilling er mottatt av tilbyder.

5.2. Førinkasso

Krav som ikke er oppgjort ved utløpet av forfallsdato på faktura + 14 dager overføres til Tilbyder for utsendelse av betalingspåminnelse / Inkassovarsel i.h.t § 9 i inkassoloven.

5.3. Inkasso

Krav som ikke er oppgjort ved utløpet av betalingsfristen i inkassovarselet, overføres til Tilbyder for inndrivelse i.h.t. inkassoloven § 10. Videre skal Tilbyder iverksette nødvendige tiltak for å inndrive kravet og ivareta Oppdragsgivers interesser på best mulig måte innenfor rammen av god inkassoskikk i henhold til inkassoloven § 8.

5.4. Overvåkning:

Uløste krav overføres automatisk og uten varsel til overvåkning 12 måneder etter dato på gjeldsgrunnlaget (faktura, kontrakt o.l) eller når tilbyder fastslår “ikke søkegodhet”. Sak som ligger til overvåkning kan ikke tilbakeføres til ordinær oppfølging.

Dersom Tilbyder finner saken håpløs, avbrytes ikke foreldelse. Tilbyder har ikke ansvar for å avbryte foreldelse. Overvåkning av skyldneren pågår inntil foreldelse inntrer. Dersom det er inngått ordinære nedbetalingsavtaler/ lønnstrekk og lignende, kan enkeltsaker beholdes inntil nedbetalingsavtalen er fullført, brutt eller annet avtalebrudd foreligger.

5.5. Utenlandsinkasso:
Avtale om utenlandsinkasso gjøres separat.

5.6. Kredittopplysning:
Kredittinformasjon som brukes i forbindelse med løpende inkassooppdrag dekkes av Tilbyder.

5.7. Utetjeneste:
Oppsøkende virksomhet avtales i hvert enkelt tilfelle.

6. Reklamasjon og oppsigelse

6.1. Reklamasjon
Reklamasjon skal gjøres skriftlig til post@contando.no.

6.2. Oppsigelse:
Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsen skal skje skriftlig til post@contando.no, og med gjensidig tre (3) måneders varsel. Begge parter kan si opp enkelttjenester særskilt. Ved oppsigelse av samarbeidsavtalen fra Oppdragsgiver sin side har Tilbyder rett til å kreve Oppdragsgiver for sitt tilgodehavende.

Tilbyder har rett til, uten varsel, å heve avtalen umiddelbart hvis Oppdragsgiver sender over ubegrunnede eller falske krav, eller på annen måte manipulerer Tjenesten, dokumenter, saksgangen, bryter vilkår, e.l. Det samme gjelder Oppdragsgivere som har brukt Tjenesten med falsk identitet eller til å utøve annen kriminell virksomhet.

7. Opplysninger og sikkerhet

Tilbyder gjør sitt ytterste for å håndtere person- og firmaopplysninger på en betryggende måte. Tilbyder selger ikke opplysninger til tredjepart, og bytter eller gir heller ikke slik informasjon til andre enn kredittopplysningsbyråer. Informasjonen deles eller selges ikke videre til andre kommersielle aktører, bortsett fra i tilfeller der det er nødvendig for å kunne tilby produkter eller tjenester du har bedt om.

Ingen tredjepart har tilgang til Tjenestens datafiler eller database, unntatt fra dette er systemleverandører som Tilbyder må bruke for å opprettholde Tjenesten. Tilbyder forbeholder seg full rett til på eget initiativ å gi norske myndigheter tilgang til opplysninger dersom det er mistanke om økonomisk kriminalitet eller ulovlig bruk av Tjenesten, eller hvis det foreligger en rettskraftig dom som krever utlevering, f.eks. ifbm. konkurs e.l.

Oppdragsgivers e-postadresse brukes til å sende registreringsopplysninger, påminnelser og annet som er vesentlig for å kunne utføre Tjenesten innenfor lovbestemte regler. Tilbyder vil også kunne sende viktige meldinger om Tjenesten, og nyheter og tilbud som gjelder Tjenesten eller andre tjenester fra Tilbyder, samt andre selskap i konsernet som Tilbyder tilhører.

8. Ansvarsbegrensninger

Tilbyder er ikke ansvarlig for følger som skyldes offentlige bestemmelser eller force majeure. Oppdragsgiver er innforstått med, og godtar, at Tilbyder ikke kan holdes ansvarlig verken direkte eller indirekte for noen skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, kunder, omsetning, goodwill, data eller andre immaterielle tap (selv om Tilbyder er blitt gjort oppmerksom på muligheten for en slik skade). Tilbyder er ikke ansvarlig for de data Oppdragsgiver legger inn i kundeportal som en del av Tjenesten.

Tilbyder etterstreber å gi god og riktig informasjon på Nettstedet. Men tekst og lenker på Nettstedet kan inneholde feil og mangler, og Tilbyder fraskriver seg ansvaret for eventuelle konsekvenser for Oppdragsgiver.

9. Overdragelse

Tilbyder har rett til å overdra Tjenesten, og dermed Oppdragsgivers kundeforhold i henhold til Vilkår, helt eller delvis til et annet selskap i tilfelle oppkjøp, fusjon eller overføring.

10. Tvister

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår de omtalte og derav følgende rettsforhold, hører inn under de ordinære domstoler, med Tilbyders til enhver tids gjeldende forretningsadresse som avgjørende for valg av verneting.

Disse avtalevilkårene trådte i kraft 6. april 2017 og erstatter tidligere avtalevilkår.

Ved bestilling av våre tjenester via Conta Faktura gjelder disse avtalevilkårene.

Sist oppdatert 9. juli 2018.

Nyhetsbrev

Få gode tips og nyheter på e-post